ข้อมูลการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน


ประเภทของวีซ่า

วีซ่าเข้าประเทศจีนแบ่งออกเป็น 7 ชนิด คือ
1. วีซ่า L (Travel) เป็นวีซ่าท่องเที่ยว มีระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้า
ประเทศจีน สามารถใช้กับการเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่เกินระยะเวลา ที่ระบุ
2. วีซ่า F (Business) เป็นวีซ่าแบบธุรกิจ มีระยะเวลา 90-180 วัน นับจากวันดินทางเข้าประเทศ จีน สามารถใช้กับการเรียนหลักสูตร ระยะ 3 เดือน ถึง 1 เทอม
3. วีซ่า X (Student) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน มีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเดินทางเข้า
ประเทศจีน ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระยะยาว
4. วีซ่า Z (Working) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศจีน
5. วีซ่า D (Resident) เป็นวีซ่าสำหรับผู้อยู่อาศัยต่างด้าว
6. วีซ่า G (Transit) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศจีนเพื่อเดินทางต่อไปยัง ประเทศอื่น
7. วีซ่า C (Stewardess) เป็นวีซ่าสำหรับพนักงานของสายการบิน

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าจีน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
- หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต +รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
- หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
- หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,400 บาท

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

- ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
- นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
- นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
- นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 

อัตราค่าบริการ (วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว)

ประเภทวีซ่า

ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต

ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า

รวมค่าใช้จ่าย

แบบรับภายใน 4 วันทำการ
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว

1,000 บาท

500 บาท

1,500 บาท

แบบรับภายใน 2 วันทำการ
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว

1,800 บาท

500 บาท

2,300 บาท

แบบรับภายใน 1 วันทำการ
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว

2,200 บาท

500 บาท

2,700 บาท

แบบรับภายใน 4 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
6 เดือน

3,000 บาท

500 บาท

3,500 บาท

แบบรับภายใน 2 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
6 เดือน

3,800 บาท

500 บาท

4,300 บาท

แบบรับภายใน 1 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
6 เดือน

4,200 บาท

500 บาท

4,700 บาท

แบบรับภายใน 4 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
1 ปี

4,500 บาท

500 บาท

5,000 บาท

แบบรับภายใน 2 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
1 ปี

5,300 บาท

500 บาท

5,800 บาท

แบบรับภายใน 1 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
1 ปี

5,700 บาท

500 บาท

6,200 บาท

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 09.00—11.30น. โทรศัพท์ : 02-2457033

- เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
- เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
- เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
- ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า
- เว็บไซต์สถานฑูต
www.chinaembassy.or.th

 

หมายเหตุ

- ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
- ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
- เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
- ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
- อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง

 

 

 
เว็บสำเร็จรูป
×