โปรแกรมพม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
 
LOOK MYANMAR โปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า   เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม    สัมผัสเมืองเก่า มัณฑะเลย์ ถือเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า
 
  โปรแกรมพม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน ทุ่งเจดีย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
 
LOOK MYANMAR โปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า   เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม    สัมผัสเมืองเก่า มัณฑะเลย์ ถือเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า
 
  โปรแกรมพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน สายการบิน 8M
 
เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวนเทพทันใจ – เทพกระซิบ
 
  โปรแกรมพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
 
พม่า..เที่ยวอิ่มบุญ เสริมบารมีครบสูตร นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อร่อยเด็ด กับ เป็ดปักกิ่ง        สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง การันตีคุณภาพ
 
  โปรแกรมพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืนสุดคุ้ม สายการบินแอร์เอเชีย
 
พม่า..เที่ยวอิ่มบุญ เสริมบารมีครบสูตร นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อร่อยเด็ด กับ เป็ดปักกิ่ง        สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง การันตีคุณภาพ
 
  โปรแกรมพม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสา สิเรียม 4 วัน 3 คืน สายการบินนกแอร์
 
เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ – เทพกระซิบ
 
  โปรแกรมย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 1 ชม. เมืองสิเรียมอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงเมืองสิเรียมแล้วนำชมความแปลกตาของเมืองซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส ในสมัยโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดีจากนั้นชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่...
 
  โปรแกรมย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน 8M
 
ชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่าง...
 
Page 1 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×